Szállítási információk
Amennyiben az árucikket nem személyesen veszi át, azt szerződött futárszolgálatunk, a DPD Hungária Kft. vagy a Magyar Posta szállítja ki a megrendelés során megadott címre. A kiszállítás költsége "Logisztikai szolgáltatás" megnevezés alatt kerül - közvetített szolgáltatásként - kiszámlázásra.
Amennyiben utánvétes kiszállítást kért megrendeléskor, a vételárat a futárnak kell átadnia, aki erről bizonylatot ad.
A megrendelt árucikkhez tartozó számlát és - az arucikk jellegétől függően - a jótállási jegyet csomagban találja.
Kérjük, amennyiben bármely hiányosságot tapasztalna a fenti dokumentumok tekintetében, azonnal jelezze azt elérhetőségeink valamelyikén!

Szállítási határidő: A megrendelés elküldését követő munkanapon szerződött futárszolgálatunk felveszi nálunk a csomagot, amelyet az azt követő munkanapon kézbesítenek. Karácsony és hasonló, nagyobb üzleti forgalmú események előtt a kézbesítés néhány nappal késhet, ezt esetenként egyedileg egyeztetjük minden megrendelőnkkel.

Jótállás:
Tartós használatra rendelt, 10.000,- Ft feletti vételárú árucikkeink esetén a jótállás időtartama a termék megvásárlásától (futárral történő kiszállítás esetén az átvétel napjától) számított 2 év. Nem tartós használatra rendelt, jellegüknél fogva kopó, elhasználódó árucikkeinkre vonatkozó jótállási időtartamot az arucikk leírásánál jelöljük.

Cseregarancia:
A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról 7. § Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ez esetben a visszaszállítás vagy annak elvégeztetése, megszervezése és az így felmerült költség(ek) a fogyasztót terheli(k). Kérjük, ha ilyen irányú igénye merülne fel, azonnal jelezze azt elérhetőségeink valamelyikén!

Elállás joga:
Minden fogyasztónkat megillet az elállás joga, ezt a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog című jogszabály rögzíti. Ennek alapján:

Bármely fogyasztónk 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, a fogyasztó jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.
Az elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
Ha a fogyasztó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: (Benedek Ádám egyéni vállalkozó, 1122 Budapest, Városmajor u. 18. 3/1., info kukac robotrepairman pont hu). Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is (lapozzon lejjebb!).
A fogyasztó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai:
Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a fogyasztó az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott). A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy a fogyasztó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
A fogyasztó köteles számunkra az árucikket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.
A termék visszaküldésének közvetlen költségét a fogyasztó viseli.
A fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: info kukac robotrepairman pont hu, vagy Benedek Ádám egyéni vállalkozó, 1122 Budapest, Városmajor u. 18. 3/1.
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: [Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése]
Szerződéskötés időpontja / átvétel időpontja: [A megfelelő jelölendő]
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt: